Fototapety indywidualne

zamów fototapet? indywidualn? tutaj

.

Pod?o?a na których drukujemy K?sa Masallar Çocuk Masallar?

Papier lateksowy – Syntetyczny papier lateksowy o gramaturze 212 g/m2. Materia? o g?adkiej (p?askiej) powierzchni z po?yskiem. Fototapet? wydrukowan? na takim no?niku przykleja si? w sposób klasyczny, tzn. nale?y nanie?? klej na fototapet?, z?o?y? tak jak ksi??k? i od?o?y? do nasi?kania na ok. 5 minut, nast?pnie przyklei? do wcze?niej zagruntowanej ?ciany. Fototapeta na papierze lateksowym daje bardzo dobry efekt ko?cowy przy najni?szej cenie. Wydruk na papierze lateksowym ma niski stopie? zmywalno?ci tzn. mo?na go delikatnie przeciera? mi?kk?, wilgotn? g?bk? bez u?ycia detergentów. Stopie? zmywalno?ci mo?na zwi?kszy? dodatkow? warstw? laminatu. Wydruk dzielony jest na pasy o optymalnej szeroko?ci, najcz??ciej w przedziale 50-135cm.

Tapeta flizelinowa z laminatem – Flizelina (inaczej w?óknina - mieszanka w?ókien syntetycznych i celulozowych) o g?adkiej (p?askiej) i matowej powierzchni. Nadaje si? do ka?dego wn?trza, w którym nie b?dzie nara?ona na bezpo?rednie zachlapywanie wod?. Wydruk na flizelinie ma niski stopie? zmywalno?ci tzn. mo?na go delikatnie przeciera? mi?kk?, wilgotn? g?bk? bez u?ycia detergentów. Stopie? zmywalno?ci mo?na zwi?kszy? dodatkow? warstw? laminatu. Bardzo ?atwy do przyklejania. Monta? polega na nak?adaniu kleju tylko na ?cian? (wcze?niej zagruntowan?) i przyk?adaniu suchej tapety. Wydruk dzielony jest na pasy o optymalnej szeroko?ci, najcz??ciej w przedziale 50-128cm.

Tapeta winylowa na pod?o?u papierowym - Materia? o powierzchni w satynowym po?ysku z delikatn? faktur? przypominaj?c? piasek. Dobrze maskuje niedoskona?o?ci ?ciany. Nadaje si? równie? do ?azienek i kuchni. Fototapet? wydrukowan? na takim pod?o?u przykleja si? w sposób klasyczny, tzn. nale?y nanie?? klej na fototapet?, z?o?y? tak jak ksi??k? i od?o?y? do nasi?kania na ok. 5-10 minut, nast?pnie przyklei? do wcze?niej zagruntowanej ?ciany. Wydruki winylowe na pod?o?u papierowym maj? wysoki stopie? zmywalno?ci tzn. mo?na je zmywa? mi?kk?, wilgotn? g?bk? z u?yciem ?agodnego detergentu (np. p?yn do mycia naczy?). Stopie? zmywalno?ci mo?na zwi?kszy? dodatkow? warstw? laminatu. Wydruk dzielony jest na pasy o optymalnej szeroko?ci, najcz??ciej w przedziale 50-129cm.

Tapeta winylowa na pod?o?u flizelinowym - Materia? o g?adkiej (p?askiej) powierzchni w satynowym po?ysku. Nadaje si? do ka?dego rodzaju wn?trza. Bardzo ?atwy do przyklejania. Monta? polega na nak?adaniu kleju tylko na ?cian? (wcze?niej zagruntowan?) i przyk?adaniu suchej tapety. Wydruki winylowe na pod?o?u flizelinowym maj? wysoki stopie? zmywalno?ci tzn. mo?na je zmywa? mi?kk?, wilgotn? g?bk? z u?yciem ?agodnego detergentu (np. p?yn do mycia naczy?). Stopie? zmywalno?ci mo?na zwi?kszy? dodatkow? warstw? laminatu. Wydruk dzielony jest na pasy o optymalnej szeroko?ci, najcz??ciej w przedziale 50-129cm.

Tapeta flizelinowa - Najwy?szej jako?ci, specjalnie prasowana flizelina o g?adkiej (p?askiej) i pó?matowej powierzchni. Nadaje si? do ka?dego wn?trza, w którym nie b?dzie nara?ona na bezpo?rednie zachlapywanie wod?. Wydruk na flizelinie ma niski stopie? zmywalno?ci tzn. mo?na go delikatnie przeciera? mi?kk?, wilgotn? g?bk? bez u?ycia detergentów. Bardzo ?atwy do przyklejania. Monta? polega na nak?adaniu kleju tylko na ?cian? (wcze?niej zagruntowan?) i przyk?adaniu suchej tapety. Wydruk dzielony jest na pasy o szeroko?ci 47-50cm.

Folia samoprzylepna - Folia o g?adkiej (p?askiej) powierzchni, do wyboru: po?ysk lub mat. Wydruk na folii ma ?redni stopie? zmywalno?ci tzn. mo?na go zmywa? mi?kk?, wilgotn? g?bk? z u?yciem ?agodnego detergentu (np. p?yn do mycia naczy?). Stopie? zmywalno?ci mo?na zwi?kszy? dodatkow? warstw? laminatu. Wydruk na folii dedykowany jest do p?askich i g?adkich powierzchni takich jak: lodówki, meble, drzwi suwane, szk?o, lustro, reklamy itd. Wydruk dzielony jest na pasy o optymalnej szeroko?ci, najcz??ciej w przedziale 50-100cm.

Folia magnetyczna - Jednostronnie namagnesowana folia (grubo?ci 0,5mm) o g?adkiej (p?askiej) powierzchni w satynowym po?ysku. Folia magnetyczna pozwala na wielokrotny, ?atwy monta? i demonta? bez pozostawiania jakichkolwiek ?ladów (nie niszczy powierzchni do której przylega). Wydruk na folii magnetycznej ma ?redni stopie? zmywalno?ci tzn. mo?na go zmywa? mi?kk?, wilgotn? g?bk? z u?yciem ?agodnego detergentu (np. p?yn do mycia naczy?). Stopie? zmywalno?ci mo?na zwi?kszy? dodatkow? warstw? laminatu. Wydruk na folii magnetycznej dedykowany jest do p?askich i g?adkich metalowych powierzchni takich jak: lodówki, metalowe meble, metalowe drzwi, reklamy, tablice informacyjne i krótkotrwale na samochodach itd. Wydruk dzielony jest na pasy o maksymalnej szeroko?ci 60cm.

Folia samoprzylepna Frontstick - Folia Frontstick o g?adkiej (p?askiej) powierzchni, na której zadruk odbywa si? od strony z klejem. Fototapeta na folii Frontstick jest cz?sto stosowana w kuchniach i ?azienkach do naklejania na szkle od ty?u. Wydruk dzielony jest na pasy o optymalnej szeroko?ci, najcz??ciej w przedziale 50-100cm.

Folia samoprzylepna PhotoTex - Folia PhotoTex o powierzchni przypominaj?ca bardzo delikatne p?ótno, z niewysychaj?cym klejem, przeznaczonym do wielokrotnego monta?u. Wydruk na folii PhotoTex dedykowany jest wsz?dzie tam, gdzie po krótkim czasie zajdzie konieczno?? wymiany wydruku w sposób ?atwy, szybki i nie pozostawiaj?cy ?ladów usuwania. Polecany na wszystkie p?askie i g?adkie powierzchnie. Wydruk ma ?redni stopie? zmywalno?ci tzn. mo?na go zmywa? mi?kk?, wilgotn? g?bk? z u?yciem ?agodnego detergentu (np. p?yn do mycia naczy?). Stopie? zmywalno?ci mo?na zwi?kszy? dodatkow? warstw? laminatu. Wydruk dzielony jest na pasy o optymalnej szeroko?ci, najcz??ciej w przedziale 50-135cm.

Canvas - Materia? o powierzchni do z?udzenia przypominaj?cej obraz olejny. Do wyboru dwie faktury: pierwsza - przypominaj?ca tkane, grube p?ótno o matowej powierzchni, druga - nieregularna w satynowym po?ysku. Wydruk na canvas ma wysoki stopie? zmywalno?ci tzn. mo?na go zmywa? mi?kk?, wilgotn? g?bk? z u?yciem ?agodnego detergentu (np. p?yn do mycia naczy?). Stopie? zmywalno?ci mo?na zwi?kszy? dodatkow? warstw? laminatu. Wydruk dzielony jest na pasy o optymalnej szeroko?ci, najcz??ciej w przedziale 50-129cm. Mo?na go naci?ga? na ramy (krosna malarskie).

zamów fototapet? indywidualn? tutaj

.

Techniki druku

Cyfrowy druk atramentowy. Do druku fototapet stosujemy pigmenty akrylowe, które zapewniaj? bardzo wysok? jako?? wydruków ze szczególnym uwzgl?dnieniem ich trwa?o?ci. Ka?dy wydruk jest maszynowo laminowany. Laminat zabezpiecza wydruk i poprawia odwzorowanie kolorów, które staj? si? bardziej wyraziste i nasycone. Wydruki sprawdzaj? si? idealnie w zastosowaniach zewn?trznych i wewn?trznych.

Cyfrowy druk lateksowy. Technika druku wielkoformatowego lateksowego umo?liwiaj?ca drukowanie na ró?nych pod?o?ach przy zastosowaniu lateksu. Druk wielkoformatowy w tej technologii posiada cechy druku pigmentowego, daj?c wysok? odporno?? na warunki zewn?trzne i promienie UV. Wydruki lateksowe s? zmywalne, a kolory s? bardziej wyraziste i nasycone ni? w technologii pigmentowej.

.

wydruk pigmentowywydruk lateksowy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

............................wydruk atramentowy........................................wydruk lateksowy

.

.

zamów fototapet? indywidualn? tutaj

.

Parametry plików do druku

Mo?na wydrukowa? ka?d? fotografi? (zapisan? w postaci elektronicznej, najlepiej w formacie .jpg, .pdf, .tiff) pod warunkiem, ?e jest odpowiedniej jako?ci, dlatego przed wydrukiem ka?dy plik nale?y sprawdzi? pod k?tem mo?liwo?ci wykonania wydruku o okre?lonych wymiarach na okre?lonym pod?o?u.

Weryfikacji podlegaj? dwa parametry. Rozdzielczo?? zdj?cia okre?lona w dpi oraz wymiary zdj?cia przed powi?kszeniem w pikselach. Wymagan? rozdzielczo?ci? pliku ?ród?owego przed powi?kszeniem jest co najmniej 300 dpi. Natomiast wymiar do jakiego mo?na powi?kszy? zdj?cie, aby wydruk by? dobrej jako?ci przyjmuje si? odczytuj?c wielko?? pliku ?ród?owego. Regu?? jest, ?e im wi?kszy jest plik ?ród?owy (przed powi?kszeniem) tym lepszej jako?ci jest efekt ko?cowy. Zalecany maksymalny przelicznik to 1 piksel na 1 mm docelowego wymiaru fototapety. Przyk?adowo: plik przed powi?kszeniem o wymiarach 3000x4000 pikseli mo?na maksymalnie powi?kszy? do wymiarów 3x4 m. Znacz?ce przekroczenie wwym przelicznika odbije si? strat? na jako?ci wydruku.

.

UWAGA! Nie dokonujemy przedruku „fototapet gotowych”, nie mamy do nich praw autorskich ani licencji, oraz nie dysponujemy plikami umo?liwiaj?cymi ich przedruk.

.

zamów fototapet? indywidualn? tutajStudio Tapet GAMAR to: tapety, tapety ?cienne, tapety na ?cian?, tapety Bydgoszcz, tapety zmywalne, tapety na flizelinie, tapety flizelinowe, tapety winylowe, tapety papierowe, tapety tekstylne, tapety strukturalne, tapety welurowe, tapety flokowane, tapety z w?ókna szklanego, tapety do malowania, raufazy, tapety do kuchni, tapety do ?azienki, tapety dzieci?ce, tapety dla dzieci, tapety obiektowe, fototapety, fototapety dla dzieci, fototapety dzieci?ce, fototapety Bydgoszcz, fototapety Toru?, fototapety W?oc?awek, fototapety Kujawsko-Pomorskie, fototapety indywidualne, wydruki cyfrowe, wydruki indywidualne, fotoobrazy, fotoobrazy na p?ótnie, sklep z tapetami, kleje do tapet, bordery, paski wyko?czeniowe, tapetuj, tapetowanie, sztukateria, sztukateria Bydgoszcz, listwy, gzymsy, rozety, kolumny, pilastry, nisze, okleiny, okleiny samoprzylepne, folie statyczne, folie na szk?o5 Ya? Masallar? 6 Ya? Masallar? 7 Ya? Masallar?